Privacy

Privacyverklaring

Principe

Bescherming van de privacy van een individu is een fundamenteel recht. Om je als klant onze diensten en producten te kunnen leveren, moeten we noodgedwongen beschikken over enkele persoonsgegevens.
EASY DRIVING streeft ernaar persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. Deze privacyverklaring is bedoeld om je inzicht te verschaffen in de manier waarop EASY DRIVING persoonsgegevens verwerkt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegeven wordt alle informatie bedoeld waarmee iemand geïdentificeerd kan worden. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn de naam, adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, e-mailadres, foto. Daar vallen ook digitale gegevenszoals gebruiksnamen onder. Deze gegevens worden verzameld op meerdere manieren:

 • gegevens worden door klanten zelf overhandigd aan EASY DRIVING, via onze website, email, persoonlijke aanmelding in onze kantoren,
 • EASY DRIVING wijst gegevens toe aan klanten voor het gebruik van EASY DRIVING producten en/of diensten,
 • EASY DRIVING verzamelt gegevens van klanten door het gebruik van EASY DRIVING producten en/of diensten,
 • EASY DRIVING ontvangt gegevens van klanten via derden, onder voorwaarde dat deze derden de betreffende gegevens conform de Europese en Belgische regelgeving op een juiste wijze hebben verworven en verwerkt.

De verzamelde gegevens kunnen met elkaar gecombineerd worden.

Verwerken van persoonsgegevens

EASY DRIVING bedoelt met verwerking: het verzamelen, vastleggen, bewaren, actualiseren, wijzigen, ter beschikking stellen, archiveren, wissen en vernietigen van persoonsgegevens.

EASY DRIVING verwerkt enkel persoonsgegevens op basis van:

 • een contractuele overeenkomst, of,
 • na toestemming van de betreffende persoon, of,
 • een gerechtvaardigd belang, of,
 • een wettelijke verplichting.

EASY DRIVING kan besluiten om gegevens binnen de eigen organisatie te verwerken, of de verwerking geheel of gedeeltelijk te delegeren aan een externe organisatie. In dat geval worden persoonsgegevens onder verantwoordelijkheid van EASY DRIVING doorgegeven aan deze partijen voor verwerking. De doorgifte gebeurt enkel voor dezelfde verwerkingsdoelen als bij EASY DRIVING zelf.
EASY DRIVING ziet erop toe dat deze partijen de gegevens op eenzelfde manier als EASY DRIVING vertrouwelijk en veilig beheert en verwerkt.
EASY DRIVING dwingt dit contractueel af, kan hier op toezien, en kan deze partijen auditeren of laten auditeren.

Doeleinde van die verwerking

EASY DRIVING verwerkt de persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden. EASY DRIVING verwerkt enkel de gegevens die vereist zijn om deze verwerkingsdoelen te realiseren.
EASY DRIVING verwerkt geen gegevens die niet bijdragen aan een vooraf bepaald doel. De enige uitzondering hierop betreffen wettelijke verplichtingen.
De verwerkingsdoelen worden gedocumenteerd in het “EASY DRIVING – Register van de verwerkingsactiviteiten”.
Dit register documenteert de verwerkingsactiviteiten die onder verantwoordelijkheid van EASY DRIVING plaats vinden:

 • een beschrijving van de verwerkingsdoelen en hun wettelijk basis,
 • een beschrijving van de categorieën van persoonsgegevens, betrokkenen en ontvangers,
 • indien mogelijk, de beoogde termijn waarbinnen de verschillende categorieën van gegevens worden gewist, en,
 • indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Dit register staat steeds ter beschikking van de toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit.

Doorgeven van persoonsgegevens

Een gegevensontvanger is een derde partij waaraan EASY DRIVING gegevens verstrekt zonder een delegatie voor verdere verwerking. Derde partijen zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheidsinstanties, een dienst of een ander orgaan, die niet betrokken zijn bij de verwerking van de betreffende gegevens. EASY DRIVING verkoopt of geeft geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij de persoon hiervoor toestemming geeft. EASY DRIVING geeft enkel persoonsgegevens door zonder toestemming van de betrokkene indien de wetgeving EASY DRIVING hiertoe verplicht. Eventuele doorgaven van persoonsgegevens worden gedocumenteerd in het “EASY DRIVING Register van de verwerkingsactiviteiten”.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

EASY DRIVING bewaart de persoonsgegeven niet langer dan strikt noodzakelijk voor de verwezenlijking van het doel. Sommige gegevens moeten worden bewaard voor een termijn bij wet opgelegd
(vb. boekhoudkundige stukken). De bewaartermijnen worden gedocumenteerd in het EASY DRIVING Register van de verwerkingsactiviteiten.

Rechten van de klant

Elke persoon waarvan EASY DRIVING gegevens verwerkt (dit is de betrokkene) beschikt vanuit de wetgeving over verschillende rechten:

 • Recht op informatie: EASY DRIVING moet in alle transparantie informatie verstrekken aan de betrokkene over hoe en welke persoonsgegevens EASY DRIVING verwerkt.
 • Recht van inzage: De betrokkene heeft het recht om te weten of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt of niet; EASY DRIVING moet op verzoek gratis een kopie verstrekken van de verwerkte persoonsgegevens. Ook voor de data van EASY DRIVING bij derde partijen moet het noodzakelijke gebeuren om deze data via EASY DRIVING aan de betrokkene aan te leveren.
 • Recht op correctie: EASY DRIVING moet de persoonsgegevens corrigeren wanneer deze onjuist of onvolledig zijn en moet eventuele derde partijen informeren als EASY DRIVING hen gecorrigeerde gegevens heeft bezorgd. Tevens moet EASY DRIVING de betrokkene meedelen aan welke derden de gecorrigeerde gegevens werden bezorgd en nazien indien de correctie werd doorgevoerd.
 • Recht op gegevenswissing: De betrokkene kan EASY DRIVING vragen om te worden vergeten en te worden verwijderd uit de bestanden van EASY DRIVING
  (inclusief bestanden van derde partijen indien deze data voor EASY DRIVING verwerken), hierbij rekening houdende met wettelijke of contractuele uitzonderingen.
 • Recht op beperking van de verwerking: Wanneer de betrokkene een bezwaar, recht van verwijdering of correctie aanvraagt, kan ook het recht van beperking aangevraagd worden.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die hij/zij heeft verstrekt te laten overdragen naar een andere verwerker.

Deze rechten kunnen op 2 manieren uitgeoefend worden:

 • via email ter attentie van easy.driving@telenet.be, of,
 • via een schriftelijke aanvraag ter attentie van EASY DRIVING , Helstraat 26, 3470 Stok-Kortenaken

Identificatie

Om een of meerdere rechten schriftelijk of via email uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van persoonsgegevens te voorkomen, moet de aanvrager een bewijs van identiteit verschaffen. Bij voorkeur is dit de voorkant van de identiteitskaart. EASY DRIVING beantwoordt de aanvraag binnen een termijn van maximum 7 dagen, na ontvangst van de schriftelijke aanvraag of email. De regelgeving voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vindt u terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wetgeving bepaalt de plichten van EASY DRIVING voor de verwerking van persoonsgegevens.

Meer informatie over deze regelgeving kan bekomen worden op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: www.privacycommission.be. De klanten die misnoegd zijn omdat EASY DRIVING niet aan hun privacy-verwachtingen voldoet, hebben steeds het recht om een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit via mail naar commission@privacycommission.be.

Opmerking

EASY DRIVING refereert soms naar derden (websites, sociale media, event-organisatoren, enz.) waarvan de voorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze privacy-verklaring vallen. De klant moet in dat geval zelf initiatief nemen om zich te informeren bij deze derden over het door hen gehanteerde beleid inzake de bescherming van gegevens.

Volg ons op sociale media

U vindt er handige tips, weetjes en nuttige info.