Algemene lesvoorwaarden autorijschool Easy Driving

Erkenningsnummer Dep. Mobiliteit en Openbare Werken: 2500

Artikel 1 – Lesvoorwaarden voor de rijschool

 1. Je krijgt theorie- en/of praktijkles van een lesgever die in het bezit is van een brevet van beroepsbekwaamheid en een instructietoelating uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit (FOD Mobiliteit).
 2. We trachten je opleiding met 1 of 2 lesgevers te plannen. Het kan voorkomen dat je ook van een andere lesgever les krijgt, in het bijzonder wanneer een beperkte beschikbaarheid van je vrije tijd ertoe zou leiden dat je opleiding zich over een te lange periode zou uitstrekken, of in andere gevallen van overmacht waardoor je lesgever niet beschikbaar is.
 3. Eén praktijkles duurt steeds 60 minuten, evaluatie inbegrepen. De lesgever mag in jouw lestijd geen andere zaken doen die niets met de rijles te maken hebben.
 4. De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 5. De rijschool heeft het recht om jou een bekwaamheidsattest te weigeren indien de lesgever oordeelt dat je niet bekwaam bent om de scholing alleen op de openbare weg verder te zetten. Tijdens de voorziene evaluatiemomenten zal de lesgever de vooruitgang in het leerproces met jou bespreken. Voor een bekwaamheidsattest moet je bovendien 20 uur effectief les gevolgd hebben.
 6. Aan het einde van je lessencyclus zal de rijschool een kopie van de inschrijvingskaart aanbieden.

Artikel 2 – Lesvoorwaarden voor de leerling

 1. Zorg er voor, dat je tijdig en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar staat. Ben je te laat, dan zal de verloren tijd niet ingehaald worden. Je lesgever zal altijd 15 minuten op de afgesproken plaats wachten. Ben je meer  dan 15 minuten te laat of afwezig, dan heeft de rijschool het recht de rijles te annuleren en deze toch in rekening te brengen. Lessen die niet tijdig starten door de rijschool worden gecompenseerd.
 2. Een rijles of examenbegeleiding kan worden verplaatst of afgezegd zonder dat deze zal worden aangerekend, op voorwaarde dat de afzegging of verplaatsing gebeurt uiterlijk de vierde werkdag voor de geplande afspraak.
 3. Onverminderd wat in punt 2 werd gesteld, wordt een te laat afgezegde les of examenbegeleiding evenwel niet aangerekend in geval van overmacht (zoals bv. onverwachte opname in het ziekenhuis, acute ziekte, overlijden van een naaste, …). De aangehaalde reden van overmacht dient te worden gestaafd met een schriftelijk bewijs dat dient te worden voorgelegd aan de rijschool, op kantoor of via e-mail, uiterlijk binnen de vijf werkdagen na de geplande les of examenbegeleiding. Laattijdig overhandigde bewijzen worden niet meer aanvaard. Worden uitdrukkelijk uitgesloten als geval van overmacht: verlof, oproeping door de werkgever, geplande ziekenhuisopname, ….(niet-limitatieve opsomming). Niettemin kan de rijschool beslissen om een te laat afgezegde les of examenbegeleiding slechts voor 50% in rekening te brengen mits een geldige en bewezen reden. Deze beslissing wordt uitsluitend door de rijschool genomen en kan niet worden afgedwongen door de leerling.
 4. Verplaatsen van lessen of praktijkexamens kan je telefonisch, via het contactpunt op onze website (www.easydriving.be) of op het kantoor van de rijschool tijdens onze kantooruren doen. Buiten de kantooruren kan dit enkel telefonisch of via onze website. Mogelijks wordt dit bericht wel pas gelezen of gehoord op het eerstvolgende openingsuur van onze kantoren, dit eerstvolgende openingsuur is het effectieve moment van afzegging of verplaatsing.
 5. Je bent verplicht alle relevantie informatie betreffende de voorgeschiedenis van je rijbewijs bij inschrijving te melden.
  Dit betreft onder andere: voorgaande (voorlopig) rijbewijzen, aantal voorgaande praktijkexamens, …

Artikel 3 – Praktijkexamens

 1. Indien je het praktijkexamen aflegt met de rijschool onder begeleiding van de lesgever dan doe je de aanvraag voor het praktijkexamen via de rijschool. De rijschool zal je de examenretributiekost van het examencentrum aanrekenen.
 2. Als het praktijkexamen niet doorgaat, dan moet je zelf de kosten van het praktijkexamen betalen indien:
  • Je niet, of te laat op je examen verschijnt vanwege oorzaken die aan jou toegerekend kunnen worden.
  • Je niet de juiste geldige documenten kunt voorleggen. Deze zijn: identiteitskaart, voorlopig rijbewijs (of formulier ‘bijlage 4’) en attesten van het vormingsmoment indien van toepassing.
 3. Als het praktijkexamen niet doorgaat wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, of door een technisch defect aan de leswagen, dan hoef je geen kosten te betalen.
 4. Als je een praktijkexamen laattijdig annuleert (minder dan drie werkdagen vóór het examen) of afwezig bent dan dien je een toeslag te betalen die het examencentrum aanrekent.
 5.  De praktijkexamens gaan uitsluitend door in de Nederlandse taal. Wij verwachten dat je de aanwijzingen van de examinator in het Nederlands voldoende begrijpt. Indien je de Nederlandse taal niet voldoende machtig dan ben je verplicht om je laten bij te staan door een beëdigde tolk die door jou betaald wordt. Dit kan in het Frans, Engels of Duits.

Artikel 4 – Tarieven en betalingen
Alle vergoedingen die je aan de rijschool betaalt zijn hieronder vermeld:

CategorieDossierkosten
(1-malig)
LesprijsExamenbegleiding
Theoriecursus cat. B€ 30€ 130 voor 12uur
Praktijklessen cat. B€ 30€ 80 / uur€ 160 (excl. examen inschrijving)

In deze prijzen is 21 % BTW inbegrepen.

 1. Bovenstaande prijzen zijn niet bindend. Enkel de tarieven die in de burelen uithangen zijn bindend.
 2. Wat de praktische lessen betreft : als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor in het contract een tarief vermeld is, mag worden aangerekend. Een demonstratie door de lesgever van een uit te voeren beweging of techniek maakt echter deel uit van de les en valt niet onder toepassing van deze regel.
 3. Het overeengekomen bedrag betaal je ten laatste 10 dagen voor aanvang van de les. Bij laattijdig betalen heeft de rijschool het recht je geplande opleiding te annuleren. We zullen hiervoor steeds vooraf contact met je opnemen.
 4. Komt het voor dat je niet betaalt volgens het overeengekomen betalingsschema, dan heeft de rijschool het recht de geplande opleiding stop te zetten en een factuur op te maken voor het achterstallige bedrag. Iedere vertraging in betaling van deze factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidintrest van 10 % per jaar vanaf de vervaldag met zich mee.

Artikel 5 – Kwaliteitscontrole – bemiddeling

 1. Op regelmatige tijdstippen zal de rijschool jou bevragen (via e-mail of per brief) of de opleiding naar wens verlopen is.
 2. Bij een meningsverschil over het verloop van je opleiding kan je dit in de eerste plaats formuleren
  (bij voorkeur per e-mail) aan de directeur B. Hendrickx, via e-mail easy.driving@telenet.be of telefonisch op 016805025.
 3. Onze privacy verklaring kan geraadpleegd worden op www.easydriving.be/privacy

Artikel 6 – Vrijwaring

Als je tijdens de rijles of het praktijkexamen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan het lesvoertuig dan gelden de volgende afspraken:

 •  De rijschoolhouder kan je in de regel niet aansprakelijk stellen voor boetes of voor schades. Hij draagt zelf het risico.
 • Bij opzettelijk wangedrag zal je wel aansprakelijk gesteld worden.
 • Het is ten stelligste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat je onder invloed was, word je wel aansprakelijk gesteld.
 • Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens je rijles de rijvaardigheid beïnvloed wordt. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan je bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

Volg ons op sociale media

U vindt er handige tips, weetjes en nuttige info.